چهارشنبه 19 بهمن 1401   21:26:12
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

رشته گرایش ها و مقاطع گروه مهندسی مواد

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی مواد- سرامیک
2فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی مواد