جمعه 19 خرداد 1402   09:41:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

رشته گرایش ها و مقاطع گروه مهندسی مواد

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1فنی و مهندسیکارشناسی ارشدمهندسی مواد- سرامیک
2فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی مواد