منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آزمایشگاه ها و امکانات
اساتید گروه
افراد
جستجو
رشته گرایش ها و مقاطع
سرفصل ها و لیست دروس گروه زیست شناسی
معرفی گروه زیست شناسی
مگامنو
نوار راهبری
ورود
رشته گرایش ها و مقاطع
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم پایهکارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
2علوم پایهکارشناسیزیست فناوری
3علوم پایهکارشناسیزیست شناسی گیاهی
4علوم پایهکارشناسیمیکروبیولوژی