كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رشته گرایش ها و مقاطع
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم پایهکارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
2علوم پایهکارشناسیزیست فناوری
3علوم پایهکارشناسیزیست شناسی گیاهی
4علوم پایهکارشناسیمیکروبیولوژی