سه‌شنبه 1 مهر 1399   22:56:32
رشته گرایش ها و مقاطع
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1علوم پایهکارشناسی ارشدزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
2علوم پایهکارشناسیزیست فناوری
3علوم پایهکارشناسیزیست شناسی گیاهی
4علوم پایهکارشناسیمیکروبیولوژی