جمعه 21 مرداد 1401   20:08:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
گرایش ها و مقاطع گروه مدیریت بازرگانی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسیمدیریت کسب و کارهای کوچک