چهارشنبه 19 بهمن 1401   19:32:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

رشته گرایش ها و مقاطع

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1فنی و مهندسیکارشناسیمهندسی کامپیوتر