جمعه 29 تیر 1403   04:16:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گرایش ها و مقاطع

ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل
2منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مرتع- مدیریت مرتع
3منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی مرتع- اصلاح و احیای مراتع
4منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آبخیزداری- مدیریت حوزه های آبخیز
5منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آبخیزداری- آبخیزداری شهری
6منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیمهندسی طبیعت
7منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسیمهندسی صنایع مبلمان