جمعه 7 آذر 1399   20:24:48
معرفی کارکنانبيشتر
مجید معصومی

1395/3/29 شنبه

مجید معصومی

سمت: کارپرداز

تلفن محل کار: 33339883

تلفن داخلی: 248