جمعه 7 آذر 1399   21:01:51
معرفی کارکنانبيشتر
محمد شمس بخش

1394/3/17 یکشنبه

محمد شمس بخش

سمت: مدیر امور عمومی

تلفن محل کار: 32355401

تلفن داخلی: 260

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مدیریت