معرفی کارکنانبيشتر
سید صادق حسینی

1393/11/27 دوشنبه

سید صادق حسینی

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

تلفن محل کار: 33339942

تلفن داخلی: 252