چهارشنبه 2 مهر 1399   07:46:41
معرفی افراد
اسماعیل امیری

1394/2/27 یکشنبه

اسماعیل امیری

سمت: کارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32225316

تلفن داخلی: 237