لیست تلفن های ضروری دانشگاه ملایر
دکتر علیرضا ایلدرمی

دکتر علیرضا ایلدرمی

دکتر علیرضا ایلدرمی

سمت: رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355330

تلفن داخلی: 430

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~Aildoromi/