پنجشنبه 16 مرداد 1399   19:06:30
معرفی کارکنان
جواد پورتقی

1391/8/17 چهارشنبه

جواد پورتقی

سمت: کارشناس تشکل های اسلامی دانشجویان

تلفن محل کار: 33339840

تلفن داخلی: 343

پست الکترونیکی: exirpourtaghi@gmail.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی شیمی