پنجشنبه 16 مرداد 1399   13:55:02
معرفی کارکنان
فهیمه عاشوری

1391/8/20 شنبه

فهیمه عاشوری

سمت: مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن محل کار: 32355327

تلفن داخلی: 340

سوابق تحصیلی:
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی