شنبه 10 آبان 1399   05:29:59
معرفی افراد
دکتر محمود ناصری

1394/5/17 شنبه

دکتر محمود ناصری

سمت: معاون دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355404

تلفن داخلی: 350

سوابق تحصیلی:
دانشیار نانوفیزیک