معرفی کارکنانبيشتر
مرضیه عظیمی فر

مرضیه عظیمی فر

مرضیه عظیمی فر

سمت: کارشناس کتابخانه

تلفن محل کار: 32355391

تلفن داخلی: 333