معرفی کارکنانبيشتر
پری محمدی

پری محمدی

پری محمدی

سمت: کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی

تلفن محل کار: 32355391

تلفن داخلی: 331

پست الکترونیکی: P_m219@yahoo.com

سوابق تحصیلی:
کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی