معرفی کارکنانبيشتر
دکتر محمدرضا علیمرادی

1393/11/27 دوشنبه

دکتر محمدرضا علیمرادی

سمت: سرپرست کتابخانه مرکزی، مرکز اطلاع رسانی و انتشارات علمی

تلفن محل کار: 32355391

تلفن داخلی: 333