شنبه 3 آبان 1399   03:57:37
معرفی افراد
دکتر امید چترآبگون

1394/5/17 شنبه

دکتر امید چترآبگون

سمت: مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن داخلی: 391

پست الکترونیکی: o.chatrabgoun@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکترای تخصصی آمار ، دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~OChatrabgoun