پنجشنبه 16 مرداد 1399   23:45:42
معرفی افراد
دکتر امید چترآبگون

1394/5/17 شنبه

دکتر امید چترآبگون

سمت: مسئول پیگیری امور معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن داخلی: 272

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~OChatrabgoun