چهارشنبه 2 مهر 1399   05:34:15
معرفی افراد
محمد دشتی

1396/8/14 یکشنبه

محمد دشتی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355489

تلفن داخلی: 382