شنبه 29 شهريور 1399   08:01:10
معرفی کارکنانبيشتر
مجید معصومی

1395/3/29 شنبه

مجید معصومی

سمت: کارپرداز

تلفن محل کار: 33339883

تلفن داخلی: 248