شنبه 29 شهريور 1399   06:26:22
معرفی کارکنانبيشتر
فریدون زندی مقدم

1394/3/17 يكشنبه

فریدون زندی مقدم

سمت: کارشناس مسئول امور اداری و پشتیبانی

تلفن محل کار: 32355467

تلفن داخلی: 253