افرادبيشتر
مریم ملکی

مریم ملکی

مریم ملکی

سمت: مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری

تلفن محل کار: 32355369

تلفن داخلی: 325

پست الکترونیکی: maleki@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی مهندسی نرم افزار