جمعه 20 تير 1399   00:50:48
معرفی کارکنان
دکتر محمد بشیرگنبد

1393/9/1 شنبه

دکتر محمد بشیرگنبد

سمت: معاون دانشجویی

تلفن محل کار: 33339844

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری علوم و مهندسی آبخیز - آب