مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1399/2/28 يكشنبه مزایده عمومی اجاره ملک تجاری دانشگاه ملایر(ابتدای خیابان سعدی) در سال 1399 دانشگاه ملایر در نظر دارد به استناد مصوبه شانزدهم جلسه مورخه 6 اسفند 1398 هیات امنای دانشگاه نسبت به اجاره ملک تجاری خود واقع در ابتدای خیابان سعدی، جنب پاساژ ماه پخش از ابتدای مهرماه سال 1399 از طریق مزایده به افراد واجد شرایط و صلاحیت دار اقدام نماید. متقاضیان در مهلت مقرر جهت دریافت متن قرارداد و دریافت شرایط مزایده به سامانه ستاد به نشانی: http://setadiran.ir  مراجعه نمایند.
ردیف نوع قرارداد مبلغ ضمانت مهلت شرکت در مزایده و بازدید از محل مبلغ پایه کارشناسی محل ارائه
پیشنهاد
روز
بازگشایی
1 اجاره 231000000 (دویست و سی و یک میلیون)ریال 10 خرداد 99 4620000000 (چهار میلیارد و ششصد و بیست میلیون) ریال سامانه ستاد 11 خرداد 99

تذکر :
1 - تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانكی و به نام دانشگاه ملایر باشد .
2 - زمان بازگشایی پیشنهادات در روز 11 خرداد 99 ساعت 11 در دفتر معاون اداری و مالی خواهد بود .
3 - پس از اعلام نتیجه برنده مزایده موظف است از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت یک هفته نسبت به تسلیم ضمانت نامه و واریز مبلغ اجاره اقدام و قرارداد اجاره را امضاء نمایند، در غیر این صورت سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد و در صورت امتناع نفر دوم سپرده وی نیز ضبط خواهد شد .
4 - شرکت در مزایده هیچ گونه حقی ایجاد نخواهد نمود و دانشگاه در قبول و رد هرکدام از پیشنهاد دهندگان و یا منتفی نمودن
مزایده مختار است .
5 - برنده مزایده متعهد می گردد که مشمول قانون ممنوعیت منع مداخله کارکنان دولت مصوب 29 دی ماه 1377 نمی باشد.
6 - هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
7 - جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09386130230 آقای کشاورزیان تماس حاصل فرمایید.

 
نسخه قابل چاپ