پنجشنبه 18 آذر 1400   03:53:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم مدیریت نیروی انسانی، مالی، خدماتی، تعمیر و نگهداری و امور تأسیساتی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه ملایر سال 1400-1401
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر در سال1400 به شماره 2000000005000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس https://setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 24/07/1400 می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 01 آبان 1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز سه‌شنبه تاریخ 11 آبان 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:00 روز چهارشنبه تاریخ  12 آبان 1400
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376