سه‌شنبه 13 خرداد 1399   12:46:29
اخبار پژوهشکده انگور و کشمشبيشتر
1398/10/9 دوشنبه قابل توجه دانشجویان دکتری پژوهش محور ورودی 97

احتراما نظر به اهمیت گذراندن دوره کوتاه مدت فرصت مطالعاتی خارج از کشور برای دانشجویان دکتری لطفلا ضمن مطالعه آیین نامه فرصت مطالعاتی در سایت تحصیلات تکمیلی، واجدین شرایط هر چه سریعتر مدارک خود را بله دفتر پژوهشکده ارائه نمایند.ضمنا برای استفاده فرصت تحقیقاتی داخل کشور ) در صورت وجود اعتبار ( محدودیتی پیش بینی نشده و واجدی شرایط می توانند معرفی شوند.