جمعه 29 تیر 1403   02:46:51
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
شرح وظایف امور مالی
یکشنبه 30 خرداد 1389

-          انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات .

-          دریافت و وصول در آمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه .

-          تهیه وتنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف در یافتها ، پرداختها و اعتبارات و تعهدات ،نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.

-          رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

-          همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه .

-          نگهداری و تنظیم اسناد مالی .

-          رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی .

-          نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

-          اعمال نظارت درحفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها .

-          تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری ،پشتیبانی و حقوقی .

-          تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها .

-          انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .