پنجشنبه 8 خرداد 1399   01:10:02
شرح وظایف معاونت فرهنگی
سه‌شنبه 18 اسفند 1388

شرح وظایف معاونت دانشجوئی و فرهنگی

-          نظارت بر مجموعه­های تابعه معاونت دانشجوئی و فرهنگی شامل مدیریت امور فرهنگی،مدیریت امور دانشجوئی،اداره تربیت بدنی، مرکز مشاوره و دبیر خانه معاونت

-          برنامه­ریزی راجع به کلیه امور دانشجوئی و فرهنگی،سیاسی و اجتماعی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آنها

-          برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

-          ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ،دانشجوئی و دانشگاهی داخل دانشگاه

-          ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز،مؤسسات و نهادهای فکری،فرهنگی و انقلابی برای شکوفائی بیشتر فعالیتهای دانشجوئی در زمینه های مذکور

-          برنامه­ریزی برای آموزشهای عقیدتی،سیاسی ، اخلاقی و فرهنگی برای دانشجویان و نظارت برحسن اجرای آن

-          نظارت بر امور رستوران ،خوابگاههاو ورزشگاهها و برنامه­ریزی جهت افزایش کیفی سطح رفاهی دانشجویان

-          -برنامه­ریزی برای امر ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن

-          برنامه­ریزی برای امر بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آن

-          ارزیابی وضعیت کلی فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،روحی،روانی و جسمی دانشجویان و برنامه ریزی و استفاده از تمام امکانات جهت ارتقای آن و رفع مشکلات موجود. اداره کلیه امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه .

-          برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی .

-          مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی .

-          نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه .

-          نظارت بر واحدهای تحت نظر به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها .

-          ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی ،فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات با دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و تشکلهای دانشجویی .

-          برنامه ریزی و نظارت بر امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجویان .

-          برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه .

-          نظارت بر امور رستوران ، خوابگاهها و ورزشگا هها از نظر رعایت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلی .

-          برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری ،فرهنگی و هنری دانشجویان .

-          فراهم آوردن زمینه ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، فرهنگی و سیاسی جامعه .

-          گسترش روابط میان اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بین اساتید و دانشجویان .

-          تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مختلف دانشجویی دانشگاه از جمله مشاوره دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آن .

-          تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف دانشجویی با کمک مسئولان ذیر ط و نظارت بر حسن اجرای آن .

-          انجام کلیه اموری که در آیین نامه های دانشگاه به معاونت دانشجویی و فرهنگی محول گردیده است .

-          مطالعه و اتخاذ تصمیم در باره مسائل و مشکلات دانشجویی .

-          نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آیین نامه های دانشجویی .

-          ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز  ،موسسات ونهادهای فکری ،فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای مزبور .

-          نظارت وبرنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی ،سیاسی ،اخلاقی و فرهنگی از طریق بر گزاری کلاس های آموزشی ،سمینار ها و مجامع فرهنگی ،سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی .

-          ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی ،سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آن ها به هیات رئیسه و شورای دانشجویی و فرهنگی دانشگاه .

-          تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان ،دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهترنیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری .

-          پیشنهاد برنامه های لازم به شوراهای دانشجویی و فرهنگی و پیگیری وظایف محوله .