معرفی کارکنانبيشتر
دکتر محمدرضا علیمرادی

دکتر محمدرضا علیمرادی

سمت: سرپرست کتابخانه مرکزی، مرکز اطلاع رسانی و انتشارات علمی

تلفن محل کار: 32355391

تلفن داخلی: 333