دوشنبه 10 آذر 1399   04:34:09
اخبار و اطلاعیه های توسعه و پشتیبانی
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر سال 1399(نوبت سوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای امور نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر در سال1399 به شماره 2099000050000009  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1 تیر 1399 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00روز پنجشنبه تاریخ 5 تیر 1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز یکشنبه تاریخ 15 تیر 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 16 تیر 1399
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376