مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1399/2/30 سه‌شنبه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه ملایر سال 1399 (نوبت سوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین نیروی انسانی، نگهداری و توسعه فضای سبز دانشگاه ملایر در سال 1399، به شماره 2099000050000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 31 اردیبهشت 1399 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز چهارشنبه تاریخ 07 خرداد 1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز شنبه تاریخ 17 خرداد 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 18 خرداد 1399
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
 
نسخه قابل چاپ