اخبار
1397/3/21 دوشنبه فراخوان طرح همکاری های مشترک ایران و فرانسه (برنامه جندی شاپور)

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی در گروه های آموزشی / پژوهشی دانشکده / پژوهشکده می رساند با توجه به اعلان فراخوان طرح همکاری های مشترک ایران و فرانسه (برنامه جندی شاپور)، با در نظر گرفتن تاریخ نهایی شرکت در فراخوان (2018 June 25 )، به وب سایت های

https://www.campusfrance.org/fr/gundishapur

و

http://www.iran.campusfrance.org/fa

 مراجعه فرمایند.

 

مدیریت امور بین الملل دانشگاه