تقویم آموزشی
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی1403-1402

انتخاب واحد اینترنتی به تفکیک سال ورود
ورودي 99 و ماقبل شنبه 18 شهریور 1402 دانشجویان کلیه رشته‌ها
ورودي1400 یکشنبه 19 شهریور 1402 دانشجویان کلیه رشته‌ها
ورودي1401 دو‌شنبه 20 شهریور 1402 دانشجویان کلیه رشته‌ها
جامانده‌های همه ورودیها سه شنبه الی جمعه 21 الی24شهریور‌1402 دانشجویان کلیه رشته‌ها
انتخاب واحد دانشجویان میهمان از 18 شهریور الی 24 شهریور 1402
درخواست مرخصی شنبه الی جمعه 25 شهریور الی31 شهریور1402
شروع كلاسها یکشنبه 26 شهریور1402

حذف و اضافه اینترنتی به تفکیک سال ورود
ورودي 99 و ماقبل شنبه 1 مهر 1402 دانشجویان کلیه رشته‌ها
ورودي های 1400 و 1401 یک‌شنبه 2 مهر 1402
همه ورودیها و جاماندهها دوشنبه 3 مهر 1402
حذف تک درس شنبه الی چهار‌شنبه ‌18 الی22 آذر 1402
ارزشیابی اساتید تحت وب از 25 آذر الی 15دی 1402
امتحانات دروسعملی وآزمایشگاهی شنبه الی‌چهار‌شنبه 2 دی ماه الی  13 دی ماه 1402
پايان كلاسهای نیمسال اول-1402 چهار‌شنبه 13 دی 1402
شروع امتحانات شنبه 16 دی 1402
پايان امتحانات چهارشنبه 4 بهمن 1402
تذکر1: بر اساس اصلاحیه تبصره یک ماده 4 و مادههای 12 و 13 آییننامه شماره 18503 مورخ10/7/89 که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری انجام شده و طی ابلاغیه 19718/4/41 مورخ 3/2/1391 به دانشگاهها ابلاغ گردید " درخواست ‌میهماني، انتقالي و تغيير رشته فقط یک بار در سال و در اردیبهشت ماه صورت میگیرد".
تذکر2: لازم به ذکراست که امتحانات دروس معارف در روزهای دوشنبه18دی و 25دیماه 1402 برگزار خواهد شد.