يكشنبه 6 بهمن 1398   06:45:56
رشته -گرایش ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه ملایر
ردیفمقطعدانشکده / پژوهشکدهرشته
1دکتریعمران و معماریعمران- سازه
2دکتریمنابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیست – آمایش محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین)
3دکتریمنابع طبیعی و محیط زیستمحیط زیست – آلودگی های محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – آلودگی های محیط زیست)
4دکتریعلوم پایهفیزیک- حالت جامد
5دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی – آنالیز عددی
6دکتریعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
7دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم باغبانی – میوه کاری(پژوهش محور)
8دکتریپژوهشکده انگور و کشمشزراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی(پژوهش محور)
9دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی – میکروبیولوژی مواد غذایی(پژوهش محور)
10دکتریپژوهشکده انگور و کشمشعلوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی(پژوهش محور)
11دکتریپژوهشکده انگور و کشمشبیوتکنولوژی کشاورزی – بیوتکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی(پژوهش محور)
12دکتریپژوهشکده انگور و کشمشمحیط زیست – آلودگی محیط زیست(پژوهش محور)
13دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) – مخاطرات محیطی(پژوهش محور)
14دکتریپژوهشکده انگور و کشمشآب و هواشناسی(اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کشاورزی(پژوهش محور)
15کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران – ژئوتکنیک
16کارشناسی ارشدعمران و معماریمهندسی عمران - سازه
17کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق - مخابرات سیستم
18کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
19کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مکانیک طراحی کاربردی
20کارشناسی ارشدفنی و مهندسیمهندسی مواد- سرامیک
21کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست –آلودگی محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – آلودگی های محیط زیست)
22کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین (مهندسی منابع طبیعی محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین)
23کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی جنگل- عمران و بهره برداری جنگل (مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل)
24کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی مرتعداری (مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری)
25کارشناسی ارشدمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی آبخیزداری (مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری)
26کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی (الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی)
27کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیفلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی (الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی)
28کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
29کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیروانشناسی عمومی
30کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیمدیریت بازرگانی
31کارشناسی ارشدادبیات و علوم انسانیتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
32کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم دامی - تغذیه دام (مهندسی کشاورزی- علوم دامی گرایش تغذیه دام)
33کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (مهندسی کشاورزی علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک)
34کارشناسی ارشدکشاورزیمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی (مهندسی کشاورزی علوم خاک – پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک)
35کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی آب – منابع آب (مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب)
36کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی (مهندسی کشاورزی – مهندسی تولیدات گیاهی – تولید محصولات باغبانی)
37کارشناسی ارشدکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه (مهندسی کشاورزی – مهندسی تولیدات گیاهی– اصلاح گیاهان باغبانی)
38کارشناسی ارشدعلوم پایهشیمی- شیمی فیزیک
39کارشناسی ارشدعلوم پایهزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی (زیست شناسی - علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی)
40کارشناسی ارشدعلوم پایهفیزیک - حالت جامد
41کارشناسی ارشدعلوم پایهفتونیک
42کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - جبر
43کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - آنالیز
44کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی محض - هندسه
45کارشناسی ارشدعلوم ریاضی و آمارریاضی کاربردی-آنالیز عددی
46کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(مهندسی کامپیوتر- نرم افزار)
47کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی برق (مهندسی برق- قدرت)
48کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی معدن( مهندسی معدن - اکتشافات معدن)
49کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مکانیک
50کارشناسیفنی و مهندسیمهندسی مواد و متالورژی (مهندسی مواد- متالوژی صنعتی و مهندسی مواد – سرامیک)
51کارشناسیعلوم ریاضی و آمارآمار (آمار و کاربردها)
52کارشناسیعلوم ریاضی و آمارریاضیات و کاربردها
53کارشناسیکشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی (مهندسی کشاورزی زیست فناوری ( بیوتکنولوژی) و مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات)
54کارشناسیکشاورزیعلوم و مهندسی خاک (مهندسی کشاورزی- علوم خاک)
55کارشناسیکشاورزیمهندسی فضای سبز
56کارشناسیکشاورزیمهندسی علوم دامی (مهندسی کشاورزی- علوم دامی)
57کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی محیط زیست (مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست)
58کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستمهندسی طبیعت (مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری)
59کارشناسیمنابع طبیعی و محیط زیستعلوم و مهندسی شیلات (مهندسی منابع طبیعی- شیلات تکثیر و پرورش آبزیان)
60کارشناسیعمران و معماریمهندسی معماری
61کارشناسیعمران و معماریمهندسی عمران
62کارشناسیعلوم پایهفیزیک
63کارشناسیعلوم پایهمهندسی اپتیک و لیزر
64کارشناسیعلوم پایهشیمی کاربردی
65کارشناسیعلوم پایهزیست فناوری (زیست شناسی سلولی و مولکولی)
66کارشناسیعلوم پایهزیست شناسی گیاهی (زیست شناسی- علوم گیاهی)
67کارشناسیعلوم پایهمیکروبیولوژی (زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکرو بیولوژی)
68کارشناسیادبیات و علوم انسانیعلوم تربیتی (علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی)
69کارشناسیادبیات و علوم انسانیروانشناسی (روانشناسی عمومی)
70کارشناسیادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
71کارشناسیادبیات و علوم انسانیحقوق
تعداد بازديد اين صفحه: 18907