شنبه 16 فروردين 1399   16:34:01
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم دامی - تغذیه طیور
2کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک – شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
3کشاورزیکارشناسی ارشدمدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی
4کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی آب – منابع آب
5کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی-تولید محصولات گلخانه ایی
6کشاورزیکارشناسی ارشدعلوم و مهندسی باغبانی-درختان میوه
7کشاورزیکارشناسیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
8کشاورزیکارشناسیعلوم و مهندسی خاک
9کشاورزیکارشناسیمهندسی فضای سبز
10کشاورزیکارشناسیمهندسی علوم دامی
تعداد بازديد اين صفحه: 17425