پنجشنبه 21 فروردين 1399   02:48:46
معرفی کارکنان

1393/9/1 شنبه

دکتر رعد چگل

سمت: معاون پژوهش و فناوری

تلفن محل کار: 32355491

تلفن داخلی: 320

پست الکترونیکی: research@malayeru.ac.ir

دکتر رعد چگل
تعداد بازديد اين صفحه: 12917