لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر امیرحسین سیاح زادهرئیس دانشکده عمران و معماری32232346201
دکتر داریوش دریاییسرپرست معاونت دانشکده عمران و معماری32230053203
مهندس نیما دیماریمسئول پیگیری امور گروه معماری289
دکتر علیرضا آذریونمدیر گروه عمران253
عباس عزیزمحمدیکارشناس گروه ها و کارگاه های دانشکده عمران و معماری251
صدرالله احمدی مجدکارشناس امور دانشجویی
علی بهنامکارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری32225316262
اسماعیل امیریکارشناس آموزش دانشکده عمران و معماری237
طالب شیرزادیمسئول دفتر ریاست دانشکده عمران و معماری32232346201
داود صالحی32230023288

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.

تعداد بازديد اين صفحه: 92252