شنبه 16 فروردين 1399   15:25:23
معرفی افراد

1392/2/17 سه شنبه

دکتر روح الله کریمی

سمت: معاون دانشکده کشاورزی در امور تاکستان های 1و 2 ، مزارع و واحدهای دام و طیور

دکتر روح الله کریمی
تعداد بازديد اين صفحه: 5190