دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
جمعه 22 آذر 1398   03:35:07
 
اخبار و اطلاعیه ها
1397/12/25 شنبه منقضی شده است آگهی مناقصه عمومی دانشگـاه ملایر
اخبار و اطلاعیه های دانشگاه ملایر

آگهی مناقصه عمومی امور  خدمات عمومی و فضای سبز دانشگـاه ملایر

دانشگـاه ملایر در نظـر دارد: 1- امورخـدمـات عمومی و نظـافـتی سـاختمـان‌هـای اداری و آمـوزشی و کارگاهها 2- فضای سبز دانشگاه ، نگهداری از چاه آب و جنگل شاهد، مرزعه ازناو و باغ تحقیقاتی کیلومتر 25 جاده ملایر بروجرد با کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز پیمان که بعهده پیمانکار می باشد را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید.

 لذا از پیمانکاران متقاضی دعوت به عمل می‌آید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت بازدید از محل به دانشگاه ملایر به مدیریت امور عمومی دانشگاه مراجعه و سپس برای دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 7 فروردین 98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir ، شماره آگهی های 2097000050000009 و  2097000050000010 مراجعه و سپس تا تاریخ 17 فروردین 98 مهلت خواهند داشت در مناقصه شرکت نمایند.

1- جهت شرکت در مناقصه فضای سبز و نگهداری جنگل و ... می بایست مبلغ 329250000 (سیصد و بیست و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار) ریال و امور خدماتی مبلغ 358500000 (سیصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار) ریال ضمانت نامه بانکی را به همراه سایر مدارک ابتدا در سامانه ستاد بارگذاری و سپس اصل ضمانت نامه بانکی تحویل دبیرخانه دانشگاه گردد.

2- تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز.

3 -تاریخ تحویل ضمانت نامه بانکی به دبیرخانه دانشگاه تا پایان وقت اداری روز شنبه 17 فروردین 98 می‌باشد.

4- بازگشایی پاکت ها در روز دوشنبه تاریخ 19 فروردین 98 بررسی و نتیجه در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

5- دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

6- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 1773

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved