دانشگاه ملایر دانشگاه ملایر
العربیه English
جمعه 15 آذر 1398   17:50:00
 
اخبار و اطلاعیه های توسعه و پشتیبانی
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
آگهی مناقصه

دانشگـاه ملایر در نظـر دارد:1- امورخـدمـات عمومی و نظـافـتی سـاختمـان‌هـای اداری و آمـوزشی و کارگاهها 2- فضای سبز دانشگاه ، نگهداری از چاه آب و جنگل شاهد، مرزعه ازناو و باغ تحقیقاتی کیلومتر 25 جاده ملایر بروجرد با کلیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز پیمان که بعهده پیمانکار می باشد را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید.

 لذا از پیمانکاران متقاضی دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشارآگهی جهت بازدید از محل به دانشگاه ملایر به مدیریت امور عمومی دانشگاه مراجعه و سپس برای دریافت اسناد مناقصه تا پایان روز شنبه 24 فروردین 98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir ، آگهی های شماره 2098000050000001 و  2098000050000002 مراجعه و اسناد مربوطه را در سامانه ستاد تا ساعت 19 مورخ 3 اردیبهشت 98 بارگذاری و در مناقصه شرکت نمایند.

1- جهت شرکت در مناقصه فضای سبز و نگهداری جنگل و .... می بایست مبلغ 329250000 ( سیصد و بیست و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار ) ریال و امورخدماتی مبلغ 358500000 ( سیصد و پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ) ریال ضمانت نامه بانکی را به همراه سایر مدارک ابتدا در سامانه ستاد بارگذاری و سپس اصل ضمانت نامه بانکی تحویل دبیرخانه دانشگاه گردد.

2- تهیه و تکمیل مدارک مورد نیاز.

3 -تاریخ تحویل ضمانت نامه بانکی به دبیرخانه دانشگاه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 3 اردیبهشت 98 می‌باشد.

4- بازگشایی پاکت ها روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 98 بررسی و نتیجه در اسرع وقت اعلام خواهد شد.

5- دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

6- هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه ملایر

تعداد بازديد اين صفحه: 1332

دانشگاه ملایر: ملایر،کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک، دانشگاه ملایر کدپستی: 95863-65719

راهنمای تلفن دانشگاه

تلفن سازمان مرکزی:33339841 081

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ملایر می باشد.Copyright © 2018 www.malayeru.ac.ir All rights reserved