شنبه 5 بهمن 1398   13:11:00
اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی
نام: مریم
نام خانوادگی: بیات ورکشی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع آب
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: سعید
نام خانوادگی: خلجی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم دامی-گرایش تغذیه طیور
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: مجید
نام خانوادگی: رستمی بروجنی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: زراعت
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 33339840
مشاهده صفحه خانگی

نام: موسی
نام خانوادگی: رسولی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 08132355338
مشاهده صفحه خانگی
نام: ایمان
نام خانوادگی: سعیدی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: مهندسی طراحی محیط
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی
نام: محبوبه
نام خانوادگی: ضرابی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی، حاصلخیزی و آلودگی خاک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339841
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: قبولی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: بیوتکنولوژی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: معصومه
نام خانوادگی: قنبری
آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته: مهندسی کشاورزی-بیولو‍ژی خاک
مشاهده صفحه خانگی

نام: روح الله
نام خانوادگی: کریمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم باغبانی- گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: میلاد
نام خانوادگی: منافی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم طیور
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 08132355416
مشاهده صفحه خانگی
نام: شهریار
نام خانوادگی: مهدوی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم خاک- شیمی و آلودگی آب و خاک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 08132355338
مشاهده صفحه خانگی
نام: زهرا
نام خانوادگی: وارسته خانلری
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: شیمی و حاصلخیزی خاک
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی
نام: سهیلاسادات
نام خانوادگی: هاشمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم خاک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08512355414
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: هدایتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: بهداشت و بیماری های طیور
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 474
مشاهده صفحه خانگی

نام: مجتبی
نام خانوادگی: یاری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم دامی-تغذیه دام
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 203245