پورتال دانشگاه ملایر :: گروه زراعت

شنبه 16 فروردين 1399   16:06:57
معرفی گروه زراعت

زراعت و اصلاح نباتات یکی از رشته های مهم و اساسی و به عنوان رشته پایه در مجموعه مهندسی کشاورزی به شمار می آید.ایران کشوری است که از توانمندی های بالقوه و بالفعل کشاورزی برخوردار بوده و کشاورزی در برنامه های توسعه کشور،از محورهای اصلی است.توسعه کشاورزی نیازمند نیروی انسانی ماهر است که بتواند عملیات کشاورزی مربوط به محصولات زراعی و باغی را بر اساس یافته های جدید علمی انجام دهد و بیشترین بازدهی و محصول را در بهره گیری از منابع به دست آورد.بدین منظور برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته زراعت برای نیل به خودکفایی در زمینه مواد اولیه غذایی و صنعتی، لازم است متخصصانی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود،تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکان پذیر سازند و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را برده و در امور تحقیقات،آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند.گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ملایر در سال 1391 با اخذ مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای 3 نفر هیات علمی استادیار است.

گروه زراعت