پورتال دانشگاه ملایر :: مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

چهارشنبه 9 بهمن 1398   14:41:59
تصویر

داستان زیبا
قدرت کلمات
پیام مشاوره ای

شادترین مردم لزوما بهترین چیز ها را ندارند آنها فقط از چیزهایی که دارند بهترین استفاده را می کنند.