پنجشنبه 1 اسفند 1398   20:31:14
اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

نام: داود
نام خانوادگی: اخضری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم مرتع
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 09122788076
مشاهده صفحه خانگی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: ایلدرمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ژئومورفولوژی
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: بشیرگنبد
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم و مهندسی آبخیزداری - آب
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132355330
مشاهده صفحه خانگی
نام: نسرین
نام خانوادگی: حسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آلودگی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339841
مشاهده صفحه خانگی

نام: حسین
نام خانوادگی: رضایی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی

نام: عباس
نام خانوادگی: زمانی بوزندانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع طبیعی - شیلات
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132355330
مشاهده صفحه خانگی

نام: عیسی
نام خانوادگی: سلگی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آلودگی محیط زیست
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: کامران
نام خانوادگی: شایسته
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: برنامه ریزی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132355330
مشاهده صفحه خانگی
نام: لیما
نام خانوادگی: طیبی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع طبیعی- شیلات
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132355493
مشاهده صفحه خانگی
نام: بهناز
نام خانوادگی: عطائیان
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم مرتع - علوم خاک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132355493
مشاهده صفحه خانگی

نام: بختیار
نام خانوادگی: فتاحی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم مرتع- تخصص اصلی:اکولوژی کاربردی، تخصص فرعی: گیاهان دارویی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: بهنوش
نام خانوادگی: فرخ زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آبخیزداری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: فرهاد
نام خانوادگی: قاسمی آقباش
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی منابع طبیعی - علوم جنگل
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 33339841
مشاهده صفحه خانگی

نام: داود
نام خانوادگی: محمدرضائی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیلات
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08513339840
مشاهده صفحه خانگی

نام: ثمر
نام خانوادگی: مرتضوی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آلودگی محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: میرمهرداد
نام خانوادگی: میرسنجری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم محیط زیست
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339881
مشاهده صفحه خانگی

نام: حمید
نام خانوادگی: نوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آب و هواشناسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 32355380
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 204992