اخبار و اطلاعیه ها
1398/6/13 چهارشنبه منقضی شده است فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر (نوبت دوم)
اخبار دانشگاه ملایر

دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی  (نوبت دوم) به شماره 2098000050000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 13 شهریور 1398 می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 12:30روز چهارشنبه تاریخ 13 شهریور 1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00روز سه شنبه تاریخ 26 شهریور 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ  27 شهریور 1398

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت

الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339941

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376